به عقیده ی بسیاری از بازیکنان ویزارد یکی از کامل ترین مهره های بازی کلش رویال به حساب می آید