ازی فضایی Star Citizen یک بخش تیراندازی اول شخص به نام Star Marine دارد که اکنون آن را بر روی پی سی میتوان به عنوان Early Access بازی کرد .