چهره ی پلتفرم PC روز به روز برای بازی های مبارزه ای و سازندگان ژاپنی جذاب تر می شود و وقتی …