نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا به تحقیقات برای انتخاب و آموزش نوجوانان “مستقیم از پای پلی استیشن به بیرون” سرعت می بخشد .