یکی از بازیکنان عنوان و بازی کانتر امروز بر علیه استدیو والو پرونده دادخواست تشکیل داد و این بازی را متهم به کسب سود و اشاعه قمار و شرط بندی غیرقانونی در بازی کرد …