0
0

آیا far cry 3 به جز آخر بازی، صحنه 18+ دیگری دارد؟

0
0

نه داداش فک نمیکنم، فک کنم همون آخر بازی فقط صحنه ای که منظورته داره.

اگر صحنه ای هم داشت خواستی بزنی بره میتونی Space رو نگه داری یا ESC رو نگه داری میره

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.