0
0

هنگام ورود به لابی ها در تیم اسپیک با ارور insuficiant client permisions مواجه میشوم.چگونه مشکل را حل کنم؟؟؟؟؟؟ همه جا. دنبال پاسخ گشتم ولی پیدا نکردم .

0
0

سلام

1- نرم افزار رو به مد پیشرفته تغییر بده.

Settings > Options > Application part > check “Advanced permissions system”

2- توی منوی نرم افزار به مسیر زیر برو و مقدارشو به -1 تغییر بده

Permissions > Server group > search this permissions

Showing 1 result
Your Answer

Please first to submit.